מושגים בכלכלה

הלוואות לעסקים | הלוואות חוץ בנקאיות

אמצעי ייצור מונח המציין את אותו חלק מכוחות הייצור הכולל אמצעים פיזיים, לא אנושיים, המשמשים בייצור. המונח מתייחס לכל הנכסים הפיזיים המשתתפים בתהליכי הייצור לשלביו השונים כגון ציוד,מכונות,מבנים,חומרי גלם וכדומה.

אמצעי תשלום כלל האמצעים שבאמצעותם מתבצעות קניות ומכירות. בעבר היה שימוש בסחורות או בהמות כאמצעי תשלום. כיום אמצעי התשלום הינם שטרות, מטבעות, צ'קים, כרטיסי אשראי וכדומה.

אשראי מתן אפשרות לשימוש בסחורות או בכספים או בקבלת הקניין עליהם, כאשר התשלום עבור השימוש נעשה במועד מאוחר יותר. אופן מתן האשראי הינו בעל פנים רבות, החל ממכירה באשראי, ועד מתן הלוואה ע"י בנק או גורם אחר. הצד המשות לכולם הוא התחייבותו של המקבל לפרוע את חובו בעתיד. האשראי הוא חלק אינטגרלי מממערכת הכספים בכלכלה המודרנית. לאשראי יש בדרך כלל מחיר, והמחיר הזה מכונה ריבית.

הון חוזר הון חוזר הוא ההון הנזיל של העסק, שאמור להספיק לכיסוי ההוצאות השוטפות של העסק. ההון החוזר מחושב כנכסים שוטפים ( כמו מוצרים שהעסק מוכר ) פחות התחייבויות שוטפות. באמצעות יחס פיננסי זה ניתן לזהות מצבים בהם העסק יכול להיות רווחי אך להיות חסר נזילות, דבר העלול להביא לחדלות פרעון. הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות כוללים שלושה מרכיבים בעלי חשיבות מיוחדת: 1. מלאי (נכסים שוטפים), 2. חשבונות חייבים (נכסים שוטפים), 3. חשבונות זכאים (התחייבויות שוטפות). המקורות הפנימיים של הון חוזר כוללים יתרת רווח,חיסכון בעלויות ובסעיפי המיסוי. המקורות החיצוניים להון חוזר כוללים הלוואות מבנקים ומגופים אחרים לטווח קצר וארוך וכן אשראי מסחרי.

מאזן המאזן הוא דו"ח המשקף את המצב הכספי של העסק בנקודת זמן מסויימת. בדרך כלל המאזן נערך בסוף כל שנה. המאזן כולל מצד אחד את ערך הרכוש והנכסים של העסק ואת יתרת החשבונות הניתנים לביטוי בכסף-אלא מכונים "נכסים". מהצד השני כולל המאזן את ערך ההתחייבויות שהעסק חייב ביום המאזן אלה מכונים  "התחייבויות". קיימות התחייבויות שוטפות והתחייבויות לטווח ארוך.

ניכיון צ'קים ניכיון צ'קים הינו הקדמה של פרעון הצ'ק, כלומר קבלת תשלום מזומן, בניכוי הריבית עבור צ'ק דחוי.
מאז ומעולם, ובמיוחד בימינו, מקובל בקרב עסקים לשלם ולקבל תשלומים בצ'קים דחויים. בעל עסק שיסרב לקבל מלקוחותיו צ'קים דחויים עלול להפסיד לקוחות לטובת המתחרים. קבלת צ'קים דחויים מאפשרת ללקוח לרכוש את המוצר או השירות ולשלם במועד מאוחר יותר. מצד אחד הדבר תורם להגדלת המכירות בעסק, אבל מצד שני הדבר עלול לפגוע בתזרים המזומנים של העסק.
חשיבותו של ניהול תזרים המזומנים היא קריטית לעסק. קיימים לא מעט מקרים בהם עסקים טובים ורווחיים הפכו להיות חדלי פרעון ונסגרו עקב מצוקת תזרים מזומנים.
ניכיון צ'קים מאפשר להנות מתזרים מזומנים תמורת צ'קים דחויים.
בעל העסק מסב ומעביר את הצ'ק הדחוי למנכה, וזה בתמורה מעביר לו את סכום הצ'ק בצזומן בניכוי הריבית המוסכמת.
מקובל לבצע נכיונות צ'קים הן בבנקים והן בגופים חוץ בנקאיים.

תזרים מזומנים כל תנועות הכספים במזומן הכוללים את כל התקבולים והתשלומים תוך חישוב מפורט של הסכומים והמועדים של כל תשלום ותקבול. תנועת כספים זו מכונה גם "תזרים הון", והדו"ח החשבונאי מכונה " דו"ח תזרים מזומנים". אם לעסק יש הוצאות במזומן הגדולות מהתקבולים במזומן בתוך תקופת הזמן לה נערך התזרים, זה אומר שתזרים המזומנים שלילי, ואז על העסק למצוא מקור חיצוני להשלמתו.

תשואה תשואה היא היחס בין הרווח לבין שווי ההשקעה. התשואה תוצג באחוזים ונהוג להציג את התשואה לאורך תקופת זמן של שנה אחת. נתון זה משמש כדי לחשב את הרווחיות והכדאיות של סוגי השקעות שונים.

תשומה מונח המתאר כל גורם הנדרש לשם ייצור וקבלת תפוקה, כמו חומרי גלם, ציוד, ועבודה המשולבים יחד לשם ייצור מוצרים ושירותים.

מימון המימון עוסק בבדיקת כדאיות ההשקעות של העסק, הכנת תמחיר למוצרים וגיוס כספים והון לפעילות העיסקית. גיוס ההון יכול להתבצע בדרכים שונות ומגוונות כמו הנפקה של מניות ואיגרות חוב, משקיעים פרטייים, והלוואות ואשראי מבנקים ומקורות חיצוניים.

ריבית הריבית היא ביטוי למחיר הכסף בתקופה נתונה. זה למעשה סכום הכסף הנוסף או תמורה אחרת המשולמת לבעל הכסף תמורת השימוש בו ע"י הלווה. קיימים כמה סוגי ריבית:

ריבית נומינלית - זו הריבית המופיעה במסמכי ההלוואה ללא התחשבות בשינויים בערך הכסף ( לדוגמא אינפלציה), וללא התייחסות למועדי התשלום ועמלות והיטלים נוספים.

ריבית ריאלית - היא הריבית הנומינלית בהתאמה למדד המחירים או מדד מוסכם אחר.

ריבית אפקטיבית - היא הריבית המשולמת בפועל תוך שיקלול מועדי החיוב, היטלים ועמלות נוספים.